085-0499260 info@tablet-forms.nl

Voor Grip op mobiele werkprocessen

Leveringsvoorwaarden

HW ICT B.V. , handelend onder de naam Tablet Forms, biedt u diensten via internet bij wijze van Software-as-a-Service.
Aan het gebruik van de diensten zijn onderstaande voorwaarden verbonden.
Door één of meer diensten van Tablet Forms te gebruiken gaat u hiermee akkoord.
Op deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing de ICT-office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.
Afwijkingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tablet Forms schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Tablet Forms biedt u de mogelijkheid om digitale formulieren in te vullen, automatisch te verzenden, te verwerken en de resultaten hiervan online in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt (laten) invullen en wat u met de resultaten doet.
1.2 Om de dienst(en) te kunnen gebruiken, moet u over een Tablet Forms gebruikerslicentie beschikken.
1.3 U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tablet Forms mag er vanuit gaan dat alles wat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tablet Forms heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4 Met Tablet Forms verwerkt u persoonsgegevens. Tablet Forms treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart Tablet Forms van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Tablet Forms te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 Bij verwerking van persoonsgegevens dient u zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren.
2.3 Daarnaast is het verboden bij het gebruik van de diensten;
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te verspreiden die pornograØsch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met voor dezen ongewenste communicatie; en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.4 Indien Tablet Forms constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tablet Forms ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tablet Forms zonder waarschuwing ingrijpen.
2.5 Indien naar het oordeel van Tablet Forms hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tablet Forms of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tablet Forms gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.6 Tablet Forms is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.7 Tablet Forms kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Tablet Forms van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Tablet Forms spant zich in om de dienst altijd beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2 Tablet Forms onderhoudt haar diensten actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tablet Forms dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3 Tablet Forms mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Tablet Forms aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom maar uiteindelijk beslist Tablet Forms zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De diensten, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Tablet Forms. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Tablet Forms, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de diensten is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Tablet Forms heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3 Indien u informatie stuurt naar Tablet Forms, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4 Tablet Forms zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Tablet Forms, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Tablet
Home Functionaliteit TabletForms Maps Klant verhalen Contact Nieuws Log in
Forms daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Tablet Forms zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Tablet Forms is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per jaar verschuldigd en wel vooraf.
5.2 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Tablet Forms of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Tablet Forms beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2 Tablet Forms is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Tablet Forms meldt.
6.4 In geval van overmacht is Tablet Forms nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Zodra u voor het eerst gebruik maakt van de diensten gaat u een overeenkomst aan met een looptijd van één jaar.
7.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. De overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur, met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3 Tablet Forms kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het emailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 Tablet Forms mag deze voorwaarden als ook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2 Tablet Forms zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de
datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op alle overeenkomsten met Tablet Forms is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen met Tablet Forms worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tablet Forms gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Tablet Forms wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 Tablet Forms is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Tablet Forms of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.