085-0499260 info@tablet-forms.nl

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Tablet Forms persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (tablet-forms.com). Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt kunt u contact met ons opnemen via de aan het einde van deze verklaring vermelde contactgegevens.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen en overige relaties, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens van u zelf, van derden (zoals opdrachtgevers, wederpartijen, en ketenpartners) of uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
 • Financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst war het om gaat en, indien van toepassing, de toestemming die u ons heeft gegeven.

 Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden. (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en aquisitiedoeleinden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn en enkel dan wanneer wij daar van u toestemming voor gekregen hebben via onze cookiebanner of anderszins.

Het uitvoeren van een overeenkomst. Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van onze dienstverlening.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om geldige wettelijke verplichtingen na te leven.

Gebruik en verbetering van onze website. Wij verzamelen statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren.

Overige verwerkingen. Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen en klachten te behandelen.

 Grondslagen voor gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 Verstrekking aan derden

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij alleen doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens alleen met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

 • Opdrachtgevers en wederpartijen;
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring. Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens. (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP. Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons zou opnemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, dat de toegang via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele en analytische cookies. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy-vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens.

Tablet Forms
Kloosterstraat 6
5301 BM Zaltbommel
The Netherlands
Tel: 085-0499260
E-mail: info@tablet-forms.nl

Versie 17-11-2023